pic_folder2.gif0264 pic_folder2.gif0398 pic_blu_line20100.gif0188

pic_advert.gif800315 pic_blu_line20100.gif0226

pic_banner_lt.gif800540 pic_b_banner_sea.gif800640 pic_blu_line20100.gif0532
Адвокати

 
 
Полезни съвети
Справочник

Карта на България
Контакти
 
 
Нотариуси
Партньори
Имоти
Кредитиране
Строителство
Правни

Исканите от банките документи при покупка на имот с ипотечен кредит


Изложените по-долу документи могат да бъдат изисквани от Банката в зависимост от конкретния случай.

 
 
 
За реклама
Сума :
От валута :
Във валута :
конвертирай

I. Документи, удостоверяващи самоличността и доходите на кредитоискателите:

1. Документи по образец на Банката- Искане за кредит; Декларация за свързани лица;
2. Копия от документи за самоличност /лични карти/;
3. Трудов договор и анекси към него / Договор за възлагане на управление / Граждански договори; Удостоверение за трудова заетост / Служебна бележка; Сметки за изплатени суми / хонорарни листове;
4. Договори за наем ; Документи за собственост на имотите, отдавани под наем; Разписки;
5. Документи по регистрацията на търговеца /съдебна регистрация, БУЛСТАТ, данъчна регистрация/;
6. Заверена ДД по чл.43 от ЗОДФЛ за предходен отчетен период /при патентна дейност/;
7. Заверена ДД по чл.41 от ЗОДФЛ и ОПР за предходен отчетен период; ОПР за текущ отчетен период;
8. Заверена ДД почл.51 от ЗКПО, ОПР, Баланс за предходен отчетен период; ОПР и Баланс за текущ отчетен период;
9. Декларация за  доходите на кредитоискателите;
10. Декларация за заведени дела.

II. Документи, удостоверяващи самоличността, гражданското състояние и наличието/липсата на публични задължения на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира:

1. Копия от лични карти на собствениците на имота, който ще се купува / ипотекира;
2. Удостоверения за семейно положение /Удостоверения за граждански брак/ на кредитоискателите и собствениците на имота, който ще се купува/ипотекира;
3. Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за кредитоискателите
4. Удостоверение за актуално правно състояние;
5. Удостоверение за липса на данъчни задължения;
6. Протокол с решение на компетентния орган на юридическото лице  собственик на имота, който ще се ипотекира;
7. Оценка на имотът, който ще се ипотекира.
8. Застраховка на имотът, който ще се ипотекира.

III. Документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота/имотите/ - предложени за обезпечение /за готови жилища/:

1. Предварителен договор за покупко-продажба;
2. Документи за собственост на имота, който ще се купува;
3. Удостоверение за данъчна оценка на имота, който ще се купува;
4. Документи за собственост на друг имот, който ще се ипотекира, ако има такъв ;
(В случай на наследствени имоти  удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;)
5. Удостоверение за наличие /липса на вещни тежести върху имота, който ще се ипотекира, за срок не по-малък от 10 години;

IV. Документи, удостоверяващи целта на кредита и собствеността върху имота /имотите/ - предложени за Обезпечение / при закупуване на имот в строеж/:

1. Документи за собственост /нот. акт/
2. Актуална скица - виза за проектиране;
3. Разрешение за строеж;
4. Одобрени архитектурни проекти;
5. Протоколи за заверени коти и нива, вкл. „било";
6. Удостоверение по чл.181 от ЗУТ за изпълнен „груб строеж";
7. ПСД /Проекто-сметна документация за стоителните/довршителните работи - обект на финансране;
8. Документи за собственост на друг имот - обезпечение по кредита; В случай на наследствени имоти - удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;
9. Удостоверенията за наличие/липса на вещни тежести, издадени от Службата по вписванията по местонахождение на имота са :
    -  за апартамента със срок от разрешение за строеж до сега
    - за земята на която се строи / УПИ/ за срок не по-малък от 10 години;
Възможно е двете удостоверения да са на една бланка, на която изрично е посочено, че са за апартамент № ... и за земя /УПИ/ за срок не по-малък от 10 години

V. В случай, че имотът който се купува е различен от имотът, който се ипотекира:

1. Документи по отношение на закупувания имот :
2. Предварителен договор за покупко-продажба;
3. Документи за собственост или за отстъпено право на строеж върху дворното място, в което се изгражда имота;
4. Актуална скица  виза за проектиране;
5. Разрешение за строеж;
6. Протоколи за заверени коти и нива /до нивото, което е достигнало строителството/;
7. Документи по отношение на имота  обезпечение по кредита :
8. Документи за собственост; (В случай на наследствени имоти  удостоверение за наследници на наследодателя и документи, удостоверяващи правото на собственост на наследодателя;)
9. Удостоверение за наличие /липса на вещни тежести, издадено от Службата по вписванията, за срок не по-малък от 10 години;

Контакти | Партньори | Имоти | Кредитиране | Строителство | Проектиране | Счетоводство | Преводи
Продава | Под наем | Купува | Кредити | Публикувай обява | Софтуер за недвижими имоти